Rapport från Kommunstyrelsen 2011-09-09

  • Inläggskategori:Rapport

Marint Center i centrum

Som omväxling var KS-mötet förlagt till Marint Center. Dels för att ge här-och-nu-känsla till rapporteringen om utvecklingen där men kanske också för att se om det går att byta lokal. Det vore bra att lämna Rådhusets plågsamt patriarkala arkitektur, inte minst för Fullmäktigemötena, där nuvarande möblering utesluter många från att både se och höra. ”Skeppet”, som samlingslokalen i Marint Center heter, är inget alternativ. I alla fall inte om det var möblerat som igår. Trots att det bara var den mindre församlingen, kommunstyrelsen, och ett antal inbjudna tjänstekvinnor och män, var det svårt att höra. Fast det finns förstås mikrofoner. Och bullarna i fiket ”Lasse på kajen” är goda och deras kaffe är betydligt bättre än automaten i Rådhuset.

Aktiviteten på Marint Center är stor och det fylls på med nya företag och idéer hela tiden. Ett nätverk har byggts upp, en form av ”ambassadörer”. Könsfördelningen var 25 män och 7 kvinnor! Vilket projektansvariga Madeleine Lundin beklagade och bad alla om hjälp att hitta kreativa kvinnor som kan vara med i nätverket. Hör av er till henne alltså, NU!

Vi fick också en information om det pågående arbetet med att skapa ett kommunövergripande bolag för besöksnäring – Destination YstadÖsterlen. Arbetet har pågått länge och är långt framskridet. Det finns en ekonomisk förening där företag/företagare i de tre kommunerna är med, det finns en idé om hur bolaget ska utformas (de tre kommunerna äger 15% var, resten äger näringslivet, styrelse med 7 pers, kommunerna får 3 (var sin) och näringslivet 4), att alla verksamheter som idag görs kommunalt läggs ut på offentlig upphandling, att bolaget tar hem upphandlingen och tar över personal och expanderar genom samordningsvinster. Det finns säkert en hel del bra saker med detta samarbete. Problemet, som jag de det, är det demokratiska. Allt som stoppas in i ett bolag undandras demokratiskt inflytande och kontroll. Och vad händer om inte det ”egna” bolaget tar hem upphandlingen? Vi i Feministiskt initiativ behöver diskutera detta, ganska snart.

Den större debattfrågan blev annars Delårsredovisningen. Det är ett dokument som enkelt uttryckt ska belysa hur det går för kommunen och dess olika verksamheter. Det här kan man naturligtvis krångla till genom att formulera luddiga mål som blir omöjliga att säga om de är uppfyllda eller inte. Och det har man gjort. Mycket ludd och lite verklighet, skulle jag vilja säga. I en del fall var det så uppenbart fel att vi i oppositionen faktiskt fick ändrat på texten, trots starkt motstånd från majoriteten. Det gällde Personalpolitiken. Man påstod (häpnadsväckande nog!) att personalsituationen präglas av Jämställdhet och Mångfald. Va?!? När det inte ens finns en Jämställdhetsplan och när det inte ens finns ett mångfaldsarbete som följer den nya Diskrimineringslagen, som man dessutom är ovetandes om att den finns!!!!! Nu, i de handlingar som går till kommunfullmäktige står det helt enkelt att målen inte är uppfyllda. Rätt ska vara rätt.

Det här gällde Kommunstyrelsens ansvar. När det gäller övriga nämnder så fanns det också där skönmålningar som inte stämmer med verkligheten. Därför begärde vi (oppositionen) återremiss, så att det skulle skrivas rätt, men det gick inte majoriteten med på. Det blir alltså fortsatt debatt på fullmäktige.

Hela diskussionen om fullmäktigemål och måluppfyllelse visade att det sätt som man nu gör (luddiga mål som ingen egentligen bryr sig om men där det i alla fall ska produceras en massa papper med en massa mer eller mindre floskelliknande formuleringar) är ett vansinnigt sätt att behandla verkligheten på. Det visionsarbete som nu pågår, där en stark önskan från medborgarna varit ”delaktighet” och plats för ”det goda samtalet” (det vi i Fi brukar benämna den demokratiska dialogen) kommer förhoppningsvis att mynna ut i förändringar. Vi ska i alla fall driva på för det!

En helt annan fråga – ägardirektiven för det kommunala bostadsföretaget var uppe (kommer sedan till fullmäktige) och där hade jag förslag på förändringar och tillägg i texten, så att det allmännyttiga uppdraget skulle framgå tydligare. Det finns sedan en tid ny lagstiftning som dessvärre försvagat allmännyttans roll och det gör det än viktigare att lyfta upp och förstärka de rester som finns kvar. Jag fick med skrivningar om att bolaget ska arbeta för att stärka jämställdheten i boendet, minska segregationen, öka tryggheten, stärka ekologisk hållbarhet och tillhandahålla bostäder till rimliga priser. Alla gick med på det, faktiskt. Bostadsfrågan är en grundläggande jämställdhetsfråga fast alla inte tänker på det. Bygge vi inte så kvinnors löner räcker till en egen bostad så bygger vi in ett ”mansberoende” och vi utesluter både unga, pensionärer, nyanlända och låginkomsttagare i allmänhet. Att bygga utifrån kvinnors löneläge innebär alltså att samtidigt motverka segregation.

Vid pennan: Gudrun Schyman