Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-18

Diskussion om Översiktsplanen. Målet, för oss (Fi) och för alla, hoppas jag, är att utveckla attraktiva byar. Ambitionen med de öppna Framtidsverkstäderna kring framtagandet av Översiktsplanen står i motsättning till de förhastade besluten om byskolorna och bussningen av barn! (För mer information om de öppna Framtidsverkstäderna klicka här.)

Diskussioner om den kommunala budgeten.  Vi/Fi kräver att fastighetsbeståndet i kommunen kartläggs och att den nuvarande fastighetsförvaltningen organiseras om. Det är inte rimligt att t.ex. skolor betalar dyra pengar för tomma ytor, med följd att verksamheten måste skäras ner. Det krävs helhetssyn och samordning kring fastigheter och lokaler. Ett effektivt utnyttjande kräver en annan organisation. Stora investeringar ska göras i ”de offentliga rummen” i byarna. Torgen ska t.ex. rustas upp. Också detta strider mot idéerna om att förändra byskolesystemet. Ska byarna vara attraktiva ska förskola, skola, fritids vara grunden för utvecklingen.

Fi:s motion om en energipolitisk plan för kommunen håller på att besvaras i och med det utkast som delats ut på Samhällsbyggnadsnämnden. Visserligen gäller det bara kommunens fastigheter men det ska komma mera… Vi behöver en helhetssyn av energiförbrukningen i hela kommunen och hur det fördelas mellan olika el-produktionssystem och distributionsnät och hur målen är för framtiden (vår motion).

Vi/Fi planerar att ha ett möte med förvaltningschefen Anna Thott efter ”framtidsverkstäderna”, dvs. efter den 13 juni och innan den 25 juni.

Vid pennan – Jacques Öhlund

Stäng meny