Motion till Simrishamns Kommunfullmäktige angående könsuppdelad statistik över fördelningen av kultur- och fritidsnämndens resurser, 2011-03-28

Simrishamns kommun har undertecknat Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR). I deklarationen, under Artikel 9 – jämställdhetsanalyser, står:

1. Undertecknaren förbinder sig att inom alla sina ansvarsområden låta göra jämställdhetsanalyser i enlighet med denna artikel.

Vidare står bl.a.:

3. Följande åtgärder ska, när de är relevanta, ingå i jämställdhetsanalyserna:
(…)
– se över tilldelningen av resurser, såväl finansiella som andra, för ändamål som nämnts ovan.

För att en jämställdhetsanalys inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ska vara möjlig och för att korrekta beslut i enlighet med deklarationens övriga artiklar ska kunna tas måste kultur- och fritidsförvaltningen, till nästa årsredovisning, ta fram könsuppdelad statistik över:

– fördelningen av kontanta föreningsbidrag
– utnyttjandet av kommunens anläggningar och lokaler
– besök till huvudbiblioteket, biblioteksfilialerna, Österlens museum och Benkà-Di/Ungdomens hus
– besök vid kommunens egna kulturarrangemang

Yrkande:
– Att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram könsuppdelad statistik i enlighet med motionens begäran.

 

Simrishamn den 28 mars 2011
Stina Gustafsson
Ledamot i Simrishamns Kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ

 

Läs motionen i pdf-format här.