Motion till Simrishamns Kommunfullmäktige angående bostadsförsörjningsprogram, 2011-03-21

Byggande, boende och en väl fungerande bostadsmarknad är centralt för en regions långsiktiga utveckling, såväl ur ett tillväxtperspektiv som ur ett socialt perspektiv.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall riktlinjer för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
I måluppföljningen ur samhällsbyggnadsnämndens årsbokslut 2010 konstateras att målet att fram till år 2010, att skapa minst 250 nya bostadslägenheter i kommunen, inte är uppfyllt.

Ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram som kartlägger behov och tillgång av bostäder behövs för att möta kommuninvånarnas behov och för att uppnå balans mellan behov och tillgång. För att åstadkomma en kvalitativ utveckling av bostäder och miljöer är det nödvändigt att införliva jämställdhet som mål i programarbetet, vilket i sin tur kräver ett statistiskt befolkningsunderlag som är både köns- och inkomstuppdelat.

Feministiskt initiativ yrkar
– att ett bostadsförsörjningsprogram, som tillägg till översiktsplanen, tas fram.
– att arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet inbegriper jämställdhet, i enlighet med den av kommunen undertecknade Europeiska deklarationen för jämställdhet.
– att könsuppdelad statistik får en central roll under arbetet, för att skapa ett jämställt bostadsförsörjningsprogram.

 

Simrishamn 2011-03-21
Jacques Öhlund
Fullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ

 

Läs motionen i pdf-format här.