Motion till Simrishamns Kommunfullmäktige angående uppdatering av kommunens energiplan, 2011-02-28

Under det kommande året ska ett förslag till Vindkraftsplan för hela kommunen utarbetas och kommunen har också för avsikt att mer intensivt undersöka möjligheterna att utveckla biogas som energikälla. Allt i syfte att öka självförsörjningsgraden, baserad på förnyelsebar energi.

För att kunna diskutera angelägenhetsgraden och omfattningen av t.ex. nya vindkraftsanläggningar behövs en tydlig bild av hur det totala energibehovet ser ut i kommunen, nu och i framtiden. För att kunna hitta den goda balansen mellan olika energislag och lämpligheten av det ena före det andra, behövs en aktuell översikt över nuläget, en bild av framtida behov och, inte minst, en tydligt formulerad energipolitisk målsättning.

Jag yrkar därför att samhällsbyggnadsnämnden snarast får i uppdrag att uppdatera kommunens energiplan och ge fullmäktige underlag för ett beslut om en tydlig energipolitisk målsättning.

Simrishamn den 28/2 2011
Gudrun Schyman
Feministiskt initiativ

 

Läs motionen i pdf-format här.