Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-24

  • Inläggskategori:Rapport

Så har vi varit på vårt första samhällsbyggnadsnämndsmöte. Jag, Carina Bredberg som ordinarie ledamot och Jacques Öhlund som ersättare. Det var med skräckblandad förtjusning jag äntrade stora salen i rådhuset den 19/1. Det är lätt att känna sig liten i denna stora sal som andas makt och beslut. Idel historiska och nutida män på väggarna, och deltagandet i en nämnd som består av 14 manliga ledamöter och 4 kvinnliga. Vikten av vårt uppdrag kunde inte framstått tydligare.

Min reflektion är att även om samhällsbyggnadsfrågor inte varit min huvudsakliga sysselsättning så är det frågor som berört mig hela mitt liv ändå. Det är en nämnd som på många sätt berör vår vardag och våra grundläggande behov. Tillgång till rent vatten och fungerande avlopp, hur vi rör oss i samhället, vår upplevelse av det offentliga rummet, en ren miljö osv. Bilden klarnar, med alla stiliga herrar i guldram och männens majoritet i nämnden för ögonen så känns det helt rätt att vara en av de få kvinnor som är med i denna nämnd.

Vi hälsade först på alla och fick möta resten av oppositionen. Därefter påbörjades mötet som inleddes med en kort presentation av alla närvarande ledamöter och förvaltningsanställda. Så följde informationsärendena först och därefter gick vi igenom beslutsärendena. Kaffepaus och sedan beslut i lilla sessionssalen.

Jacques fick ordföranden att ändra dagordningen, så att driftsbudgeten kom först istället för sist, då vi tyckte att det var viktigt att vi som är nya skulle få så stor klarhet som möjligt i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.

Nytt för mandatperioden är att planfrågorna flyttats från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, och samhällsbyggnadsnämnden har istället fått hamnen under sitt ansvarsområde. Jaques frågade om den politiska bakgrunden till att plan- och byggfrågorna flyttats till KS, men fick inget tydligt svar. Det handlar om att arbetet varit för tungrott och ineffektivt då frågorna bollats runt.

Mötesbesluten rörde frågor som nya gatunamn, upprustning av Skillinge badbrygga, bildandet av ett vattenråd, delegering och ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöarbetet, verksamhetsplanen för energirådgivning, samt först och främst driftsbudgeten.

Jag ville veta huruvida den planerade badbryggan i Skillinge kommer att handikappanpassas, då det känns viktigt att den ska vara tillgänglig för alla. Det gick dock inte att göra något yrkande på detta, eftersom det är en fråga som rör bygglov, och således hör hemma i myndighetsnämnden. Samhällsbyggnadschef Anna Thott meddelade att handikappanpassning för offentliga platser är stadgat i nya plan- och bygglagen, och hon ska se till att frågan tas upp i myndighetsnämnden.

Medelåldern även i denna nämnd var mycket hög, och de flesta ledamöterna verkar ha suttit i nämnden över lång tid. Min förhoppning är att vi kan verka vitaliserande.

Det är många intryck som ska smältas och mycket nytt att sätta sig in i, inte minst vilken typ av synpunkter man kan ha i nämnden.För mig är det en ny värld att sätta sig in i. Jag inser att det kommer att ta tid att förstå den komplexa kropp som kommunpolitiken bildar, med alla organ och hur de samspelar med varandra.

Jag tycker att vi blev väl bemötta och kände mig välkommen in i politiken.

Carina Bredberg.