Motion till Simrishamns Kommunfullmäktige angående inrättande av jämställdhetsråd, 2010-12-20

Yrkande

Jag yrkar i första hand bifall till oppositionens förslag till politisk organisation
och i andra hand – om förstahandsförslaget faller – till förslaget om inrättandet av ett Jämställdhetsråd som organisatoriskt sorterar direkt under Fullmäktige. Rådet ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare och har till uppgift att:

– utveckla strategier för att uppnå målen om jämställdhet och frihet från diskriminering, i enlighet med den av kommunen signerade Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR)
– initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv
– ur jämställdhetssynpunkt bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktige
– öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden och i samtliga kommunala styrelser och nämnder

Gudrun Schyman
Feministiskt initiativ

 

Läs motionen i pdf-format här.