Remissvar till Simrishamns kommun angående organisationsöversyn, 2010-05-03

Kommunstyrelsens ordförande har beställt en översyn av kommunens organisation, både på den politiska sidan och på förvaltningssidan. Målsättningen har varit att fastställa en ny organisation innan valet 2010.

Kommundirektören har lämnat förslag och förslaget har överlämnats till partigrupperna (representerade i fullmäktige) för diskussion. Synpunkter ska lämnas senast den 3 maj.

Feministiskt initiativ har ännu inte representation i fullmäktige men eftersom vi ställer upp i valet i höst vill vi redan nu yttra oss om den föreslagna förändringen.

Vi har följande synpunkter:

1. Uppdraget att utreda förändringar har lämnats av kommunstyrelsen utan direktiv. Kommundirektören har fått ”fria händer”. Det förefaller märkligt att en kommunstyrelse beställer en förändrad organisation rakt ut i luften, utan klargörande direktiv om mål och syfte. Det finns skäl att undra över om det antingen finns informella målsättningar eller om kommunstyrelsen bedömt det som att kommundirektören saknar arbetsuppgifter?

2. De argument för förändring som kommundirektören själv anger är ”tillväxt”. Utan något som helst diskussion om vad detta tillväxtbegrepp betyder slår kommundirektören fast att ”… Med tillväxt följer utveckling, entreprenörskap, ökande möjlighet till inflyttning och möjligheter till en stabilare och tryggare ekonomisk utveckling. Tillväxt ger underlag för att kommunen än bättre kan finansiera och utveckla sitt basutbud av tjänster – vård, omsorg och utbildning.”. Det fattas bara ett Halleluja! Vi saknar alltså, inte minst mot bakgrund av den lokala, regionala och globala miljö- och klimatsituationen, en diskussion om tillväxtbegreppet. Traditionell och strikt begränsad ekonomisk tillväxt som mål är alltmer kritiserat, bl.a. för att det omöjliggör en helhetssyn och en miljömässigt långsiktigt hållbar planering av verksamheter och investeringar. Ett annat, bredare och mer modernt mål bör alltså finnas som grund för eventuella organisationsförändringar.

3. Förslaget att skrota samhällsbyggnadsnämnden och lägga de frågorna under Kommunstyrelsens ”Utskott för utveckling och beredning”, dit också kulturfrågorna föreslås flytta, innebär en väsentlig centralisering av makten. Kommundirektören skriver att ”… Det är väsentligt att notera att förslag om indragning av nämnder inte (vår kursivering) enligt min mening medför minskad demokrati…”. Uttalandet uttrycker en mycket märkligt demokratisyn, som vi hoppas kommundirektören är ensam om. Enligt vår uppfattning är det just det som sker – demokratin minskar. Färre kommer att delta i beslutsfattande, insynen blir mindre och – inte minst anmärkningsvärt – den församling som enligt förslaget ska fatta besluten är totalt mansdominerad. Av de fem ordinarie ledamöterna i Utskottet för utveckling och beredning är fyra (4!) män. Resultatet blir alltså en kombination av maktkoncentration och mansdominans. Detta i en kommun som faktiskt skrivit under den Europeisk deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, upprättad av CEMR (Council of European Municipalities and Regions). Där förbinder sig kommunen att beakta jämställdhetsperspektivet fullt ut i sin politik, i sin organisation och i sitt praktiska handlande. Där sägs också att ”… I dagens och morgondagens värld är reell jämställdhet en nyckel till ekonomisk och social framgång – inte bara på europeisk eller nationell nivå, utan också i våra kommuner och regioner.”

Som framgår av våra synpunkter ovan motsätter vi oss starkt att de förslag som kommundirektören lagt fram ligger till grund för politiska beslut.

Kommunstyrelsens målsättning, att driva igenom en förändring innan valet, måste också ses som ett osmakligt sätt att undvika en bredare demokratidiskussion i valrörelsen.

 

Simrishamn den 3 maj 2010
Gudrun Schyman och Stina Gustafsson
Feministiskt initiativ Österlen

 

Läs remissvaret i pdf-format här.